Illustrasjonsfoto: Den økte spredningen i byens omland kombinert med kapasitetsproblemer på hovedvegene i rushet - samt begrensinger i ressurser - forteller at å utnytte de ledige setene i personbil, taxi og kollektivtrafikk bare blir mer og mer viktig og riktig.
Den økte spredningen i byens omland kombinert med kapasitetsproblemer på hovedvegene i rushet – samt begrensinger i ressurser – forteller at å utnytte de ledige setene i personbil, taxi og kollektivtrafikk bare blir mer og mer viktig og riktig.

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byområder. Innen 2060 er det forventet at dette tallet er doblet. En mer moderat utvikling skjer riktignok i Norge, men flere av byområdene våre opplever en større vekst i omlandskommunene enn i selve byene.

I de største norske byene har bilen et belegg i rushtrafikken på kun 0,15 passasjerer. Med en mer effektiv utnyttelse av de tomme setene i privatbilene kan mye av trafikkveksten tas.

Potensiale for samkjøring

Men det er ikke bare privatbilen som har ledig kapasitet. I perioder har også bussen til dels lav utnyttelse og i gjennomsnitt har taxien i Norge ca. 0,8 passasjerer. Taxitransporten har også effektiviseringsmuligheter og vil dermed bli en viktigere transportform i fremtiden. Både i byområdene og i distriktene.Potensiale for samkjøring er stort.

Til tross for en omfattende satsing på kollektivtransport, gang og sykkel, samt restriksjoner på bilbruken (inklusiv dobling av bompengesatser) vokser biltrafikken. Erfaringer viser at det ikke skal mer enn 10 % reduksjon i antall biler i rushet før de fleste bilkøene «forsvinner».

Og køene koster! I følge næringslivet innebærer manglende infrastruktur kostnader for næringslivet på rundt fire milliarder kroner i året bare i Hordaland.

Rikelig med ledige seter

Den økte spredningen i byens omland kombinert med kapasitetsproblemer på hovedvegene i rushet – samt begrensinger i ressurser – forteller at å utnytte de ledige setene i personbil, taxi og kollektivtrafikk bare blir mer og mer viktig og riktig.

For å få dette til må samkjøring i større grad synliggjøres i framtidens transportløsninger. Det samme gjelder for taxitransporten. Her ligger det store effektiviseringsmuligheter og vil dermed bli en enda viktigere transportform i fremtiden. Både i byområdene og i distriktene.

– Samkjøring bør etter hvert sees på som en integrert del av kollektivtrafikken. Når vi er passasjer i buss, bane, tog, taxi eller personbil – så reiser vi kollektivt, sier prosjektleder Arild Eggen.

Potensiale for samkjøring er stort.