Samkjøring er lønnsom satsing!Antall reiser antas å øke med ca. 400 000 nye reiser daglig innen
de neste 25 årene. For å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken, må disse reisene fordeles på transportformene gang/sykkel, passasjer i kollektivtransport og som passasjer i bil.

– Samkjøring er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kostnader knyttet til satsingen er lav og lønnsomhetsfaktoren høy sammenlignet med andre transportformer. Samkjøring bør derfor sees på som en integrert del av kollektivtrafikken og tas med som en naturlig del i offentlige planer og avtaler fremover, sier sjefingeniør Sigmund Riis i Statens vegvesen.
I illustrasjon 1 under, er det laget et scenario som viser grove anslag for kostnader og nyttefaktorer over 25-års perioden for de ulike transportformene. Illustrasjon 2 viser lønnsomhetsfaktoren vi får når vi deler netto nytte på totale kostnader.

I illustrasjon 1, er det laget et scenario som viser grove anslag for kostnader og nyttefaktorer over 25-års perioden for de ulike transportformene. Illustrasjon 2 viser lønnsomhetsfaktoren vi får når vi deler netto nytte på totale kostnader.
Kostnadene fremstiller nødvendige investeringer og drift for gang/sykkel, bilpassasjer, og
kollektiv i 25-års perioden. Nytteverdien er forenklet anslått ved antagelse om at NHO sine 5
mrd. i køkostnader kan reduseres med 3 milliarder. (1 mrd. på hver av reisemåtene) samt at en
ny gang/sykkel reise er verdt 95 kroner. (Kilde: Helsedirektoratet).

Beregningene tar ellers utgangspunkt i følgende:

  • 400 000 nye reiser innen 2040, som foreslås fordelt likt, med 100 000 reiser på hver av transportformene; gange, sykkel, bilpassasjer og kollektiv
  • Det er forutsatt vedtatte satsinger på sykkel (10%), gange og kollektiv, samt at ITS inkludert samkjøring medfører en høyere utnyttelse av bilen. Kostnadene er basert på høykvalitets standard på ny infrastruktur og drift
  • Perioden er for 25 år; fra 2015 til 2040

Utfyllende informasjon og beregningsgrunnlag, finner du her:

Prosjektet/Materiell NytteberegningerBergensområdet.pptx

Samkjøring er lønnsom satsing!