Det arbeides også med å få på plass en teknisk kobling mot taxinæringen og kollektivtrafikkens apper.

Hovedmålet med OFU-prosjektet* vårt har vært å utvikle en prototype på et system (OSP) som raskt bidrar til å sikre en «kritisk masse» av samkjørere samt gi sanntidsinformasjon om trafikksituasjonen. Det vil si å sikre at det er nok sjåfører og passasjerer til at løsningen kan tilby sanntidskobling mellom reisende. Dette blir mulig dersom samkjørere og leverandører av samkjøringsprogramvare integreres innenfor en felles plattform.

På sikt skal personbilen integreres med taxi og buss/bane i et felles transporttilbud på plattformen.

Mål for OSP-en

 • Matching av sjåfør og passasjer fra ulike samkjøringsapplikasjoner
 • Samordning og integrasjon med taxi
 • Sanntidsinfo om aktuell buss / bane
 • Utvikle gode modeller for sikkerhet og personvern
 • Få på plass en felles betalingsløsning
 • Offentlige incitamenter
 • Etter hvert vurdere andre aktuelle tjenester som kan legges inn
Illustrasjon: Den Offentlige Samkjøringsplattformens oppbygning
Illustrasjon: Den Offentlige Samkjøringsplattformens oppbygning

Status for Offentlig Samkjøringsplattform (OSP)

OSP-en er nå tilrettelagt for at ulike samkjøringsapper i fremtiden kan koble passasjer og sjåfør sammen «på tvers av appene». Eksempler på samkjøringsløsninger og apper er HentMEG, Carma, Go More, Flinc etc.
Det arbeides også med å få på plass en teknisk kobling mot taxinæringen og kollektivtrafikkens apper. I fremtiden vil da trafikantene kunne velge den transportformen som passer best til enhver tid.

OSP-en som verktøy kan kontrollere når samkjøring foregår gjennom bomringen:

 • Samkjøring med en eller flere passasjerer i bilen kan gi rabatt
 • Melding om hvem som kvalifiserer til rabatt kan sendes til bompengeselskapet som igjen foretar avregning

Videre utvikling av Offentlig Samkjøringsplattform (OSP)

Kø-kutt er tenkt integrert med OSP-en og er en løsning som omfatter flere ulike virkemidler for å redusere køen i rushtrafikken. De virkemidlene som inngår per i dag, er:

 • Samkjøring med bilister
 • Samkjøring med taxi
 • Reise på et annet tidspunkt, benytte fleksitid
 • Arbeide fra hjemmekontor eller annet arbeidssted
 • Bruk av videokonferanser
 • Benytte kollektive transportmidler fremfor egen bil
 • Gå og sykle

Idéen bak KØ-kutt er at mange av de bilene som står i kø i rush-trafikken ikke behøver å være i den køen. Det finnes andre alternativer. Og mange sjåfører befinner seg i køen på grunn av en innarbeidet atferd. Kø-kutt skal bidra til at denne adferden endres og at andre alternativer til egen bil benyttes.

*) Beskrivelse på hva en OFU er, finner du på Innovasjon Norge sine sider