Med dagens teknologi har vi mulighet til en bedre utnyttelse av ledige passasjerseter i bilene.
Med dagens teknologi har vi mulighet til en bedre utnyttelse av ledige passasjerseter i bilene.

Daglig er det 130 000 reiser med kollektivtransport i Bergensområdet, og tallet er stigende.

I «Kollektivstrategi for Hordaland» opereres det med et scenario der en antar en økning på 250 000 kollektivreiser frem til 2040. Legger en til grunn at hver påstigende passasjer finansieres med 10 kroner, må fylkeskommunens budsjett for kollektivtransport økes fra dagens 377 millioner til 2,2 milliarder i 2040.

Bedre utnyttelse av bilene

Veksten i kollektivtrafikken og behovet for økte budsjetter tar utgangspunkt i nullvekst i biltrafikken, og i realiteten blir det da en nedgang i tallet på bilpassasjerer også. Med tanke på de utfordringer og økte kostnader som knytter seg til kollektivveksten, bør en også satse på å øke passasjertallet i bilene. Med dagens teknologi har vi mulighet til en bedre utnyttelse av de bilene som av en eller annen grunn likevel kjører. På landsbasis er det i dag flere passasjerer i bilen enn i all kollektivtrafikk til sammen. Bedre utnyttelse av bilsetene vil kunne påvirke kollektivtrafikken og rushet i positiv retning. I dag står alle i den samme køen!

Samkjøring – et nyttig supplement til buss

Utgifter per påstigende busspassasjer i Bergen by er beregnet til 7,75 kroner netto. I fylket utenom Bergensområdet er tilsvarende tall 40 kroner. Busstilbud i distriktene er derfor begrenset, og for de uten bil kan det by på problemer. Samkjøring kan her være et nyttig supplement til vanlig rutebuss, eller mangel på sådan, for de som ikke har tilgang til bil. Flere bilpassasjerer er positivt for kollektivtrafikken.