Trond Hovland, Daglig leder ITS Norway
Trond Hovland, Daglig leder ITS Norway

I rapporten «Utfordringer for framtidens transportsystem» tar samferdselsetatene kraftfullt til orde for å bruke mer IKT i transportsektoren. De peker direkte på at IKT er den billigste måten å utvikle infrastrukturen på, selv om det fremdeles må investeres mye i utbygging og drift.

Samferdselsministerens kommentarer følger opp med klar støtte til bruk av teknologi: «- Vi må både investere i økt kapasitet og bedre vedlikehold dersom vi skal løse framtidens infrastrukturutfordringer. I tillegg må vi bruke infrastrukturen smartere gjennom økt bruk av teknologi.»

En uutnyttet ressurs i transportsystemet

Rapporten er en systematisk gjennomgang av IKT teknologiens (ITS) muligheter for å gjøre transportsystemet mer effektivt og bedre utnyttet. Sammen med ITS Rådets Utviklingsplan er dette blant de første offisielle dokument som ikke bare peker på det tradisjonelle kollektivsystemet for å få bedre utnyttelse av vegsystemet – begge peker på samkjøring som en reel, men uutnyttet ressurs i transportsystemet.

Rapporten tar til orde for å utnytte eksisterende infrastruktur mer effektivt og for å ta i bruk virkemidler som kan påvirke transportbehovet, før store infrastruktur-investeringer igangsettes. Videre hevdes det at det bør stimuleres til økt grad av samkjøring, bruk av sambruksfelt og til videreutvikling av samkjøringsapplikasjoner.

Klarere støtte til det arbeidet prosjektet «Spontan samkjøring» i Bergen har arbeidet med i mange år, er ikke lett å finne. Håpet nå er at disse tiltakene tas med inn i Nasjonal transportplan (NTP) sammen med andre ITS tiltak.

Det er på mange måter tatt mer høyde for ITS og autonome kjøretøy i kommende lovverk, standarder og planer. Selv om det vil ta tid før effekten av autonom kjøring bli målbar, vet vi at det vil komme. Autonom kjøring vil fjerne kø og frigjøre kapasitet ved at bilene kjører veldig tett og klarer seg med veldig smale felt.

Stort potensiale for samkjøring

Samkjøring bidrar med nøyaktig det samme. Så hvorfor ikke starte med den lavest hengende frukten: stimulere til mer samkjøring? Potensiale er enormt – bare ved at en liten del av de hundretusener av ledige seter som til en hver tid er i trafikken utnyttes bedre – vil det fjerne kø – alle steder – nå! Og det koster nesten ingen ting i forhold til alternativene, og det kan iverksettes nå. Det krever kun vilje og virkemidler.

I denne rapporten synes viljen å være tilstede. Da gjenstår det å bli enig om virkemidler. Det er logisk å koble virkemidler til rabattert offentlig parkering, differensiert vegprising og eventuelt skattereduksjon. Settes samkjøring i system og tilgjengelig gjøres som en del av kollektivtilbudet vil det være mulig å kjede sammen reiser fra dør til dør på en effektiv måte, der den enkelte reisende og samfunnet er vinnere samtidig.

Utvikling av denne typen konsepter er kjernen i fremtiden transportsystem og virkeliggjøres av ITS. Spesielt der ITS følges av holdningsendringer vil samfunnet få størst gevinst og den enkelte får et mer effektiv transportsystem. Derfor bør ITS tas inn i NTP som et eget programområde frem til det er så naturlig at det tas med i all planlegging uten at vi trenger spesielt fokus.

Les artikkel på digi.no om hvordan dette kan settes i et helhetlig system

Trond Hovland, Daglig leder ITS Norway